Podmienky používania

Táto webová stránka bola vytvorená spoločnosťou Pharm-In, spol s.r.o., organizačná zložka Slovensko (publ) (v texte aj ako „Pharm-In“). Spoločnosť Pharm-In ponúka túto webovú stránku vrátane informácií a materiálov dostupných na tejto stránke pod podmienkou, že vy ako používateľ prijmete tieto Podmienky používania. Prístupom na alebo používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s týmito Podmienkami používania.

Zrieknute sa zodpovednosti

Informácie a materiály na tejto webovej stránke sú poskytované len pre všeobecné informácie. Akékoľvek lekárske informácie slúžia len na informačné účely a neslúžia ako náhrada za radu od lekára alebo iných odborných zdravotníkov. Aj napriek tomu, že spoločnosť Pharm-In vynakladá primerané úsilie na to, aby zabezpečila presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií a materiálov na tejto webovej stránke, neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky (výslovné ani implicitné) za presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť informácií. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že preberáte plnú zodpovednosť za používanie tejto webovej stránky. Spoločnosť Pharm-In sa v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo iné osobitné škody, straty alebo vyplývajúce z používania, nemožnosti používania alebo spoliehania sa na akúkoľvek takúto informáciu alebo materiály. Spoločnosť PharmIn môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť informácie a materiály uvedené na tejto webovej stránke.

Hypertextové odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné nezávislé internetové stránky spravované tretími stranami, nad ktorými Pharm-In nemá žiadnu kontrolu. Akékoľvek odkazy sú poskytované výlučne ako služba našim návštevníkom a spoločnosť Pharm-In nemá žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok tretích strán. Prepojenie a návštevy iných webových stránok prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Pharm-In je teda úplne na vaše vlastné riziko.

Autorské práva

Všetok obsah na tejto webovej stránke (vrátane, bez obmedzenia, textu, fotografií a grafov) je chránený autorskými právami a je výhradným vlastníctvom spoločnosti Pharm-In alebo jej poskytovateľov licencií. Prístup k, kopírovanie a sťahovanie informácií a materiálov je možné len na vaše vlastné nekomerčné použitie. Akékoľvek iné použitie vrátane, ale nie výhradne, reprodukcie, úpravy, distribúcie, prevodu alebo predaja, udeľovania licencií alebo zverejnenia akýchkoľvek informácií alebo materiálov z tejto webovej stránky v ich celku alebo čiastočne je výslovne zakázané.

Ochranné známky

Všetky ochranné známky, logá a usporiadanie objektov na webovej stránke sú registrovanými alebo neregistrovanými ochrannými známkami a výhradným majetkom spoločnosti Pharm-In, jej poskytovateľov licencií alebo iných tretích strán. Je zakázané používať, sťahovať, kopírovať alebo distribuovať akékoľvek ochranné známky, logá a usporiadanie objektov v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka.

Cookies

Táto webová stránka používa cookies na umožnenie spoločnosti Pharm-In zhromažďovať informácie o používaní webových stránok používateľom. Cookies sú malé zložky informácií uložené v pamäti prehliadača používateľa. Spoločnosť Pharm-In nepoužíva cookies na žiadne iné účely, ako sú uvedené v časti Použitie cookies. Prečítajte si viac o našom Použití cookies na tejto webovej stránke.